Обяви

Списък за разпределение на ведомствените жилищни имоти, предоставени за управление на ДП „НКЖИ”

30.07.2021 г.