Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Враца

18.08.2021 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 3-1353/13.08.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-05/21 от 27.05.2021 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП НК ЖИ/

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 14,30 кв.м“, с местонахождение гр. Своге, община Своге, Софийска област, в района на жп гара Своге (УПИ ІІІ – 979, кв. 180 по КП на гр. Своге), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 24.09.2021 г. (петък) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 81,00 (осемдесет и един) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 81,00 (осемдесет и един) лв. без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 13.09.2021 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 20.09.2021 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 20.09.2021 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 16.09.2021 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, Цветана Генчовска – Ръководител звено „УСК” към ЖПС Враца, тел. 0888696213.