Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

30.08.2021 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-1350/13.08.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-05/21 от 27.05.2021 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

      

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Провадия, община Провадия, област Варна, в чакалнята на приемното здание на жп гара Провадия (сграда, попадаща в ПИ 2990 по КП на гр. Провадия с идентификатор 58503.999.1.2 по ГИС на ДП НКЖИ), за търговска дейност – поставяне на автомат за студени напитки и пакетирани изделия.

- дата и час на търга 06.10.2021 г. (сряда) от 10,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 46,00 (четиридесет и шест) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 46,00 (четиридесет и шест) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Открита площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение с. Синдел, община Аврен, област Варна, на първи перон пред приемното здание на жп гара Синдел - разпределителна (съоръжение, изградено в УПИ I – жп гара, кв. 1А от ПУП - ПР по плана на с. Синдел), за търговска дейност – поставяне на автомат за студени напитки и пакетирани изделия.

- дата и час на търга 06.10.2021 г. (сряда) от 10,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 55,00 (петдесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 55,00 (петдесет и пет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

  1. „Площ – 1,00 кв.м ”, с местонахождение гр. Исперих, община Исперих, област Разград, в чакалнята на приемното здание на жп гара Исперих (сграда с нов идентификатор 32874.201.9913.3 по КККР на гр. Исперих - стар идентификатор 32874.201.22.3 по КККР на гр. Исперих), за търговска дейност – поставяне на кафе - автомат.

- дата и час на търга 06.10.2021 г. (сряда) от 11,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34,00 (тридесет и четири) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 34,00 (тридесет и четири) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС

   Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

   Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 27.09.2021 год. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

   Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 28.09.2021 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

   Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 29.09.2021 год. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

   Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 30.09.2021 год. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 30.09.2021 год. (четвъртък).

   Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до 16,00 часа в деня, предхождащ търга.

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, Лидка Донкова - GSM: 0887072322 и Катерина Цветанова - GSM: 0889446425 – Специалист „УС”/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица.