Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив

23.08.2021 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-1351/13.08.2021г. на Генералния директор на ДП НК ЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-05/21 от 27.05.2021г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП НК ЖИ/

 

О Б Я В Я В А

 

          Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 340,00 кв.м“, с местонахождение гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, в района на жп гара Кърджали (част от ПИ с идентификатор 40909.122.95 по КККР на гр. Кърджали), за складиране на дървен материал.

         Търгът ще се проведе на 29.09.2021 г. (сряда) в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, ет. 2, селекторна зала, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 229,00 (двеста двадесет и девет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 229,00 (двеста двадесет и девет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив или по банкова сметка на ЖПС Пловдив.

        Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 20.09.2021 г. (понеделник), в служба УСК на ЖПС Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, ет.2, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

       Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 23.09.2021 г. (четвъртък);

       Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 23.09.2021 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 23.09.2021 г. (четвъртък).

       Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

      Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.09.2021 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

      Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, Павлина Балемезова – Ръководител звено/служба УСК към ЖПС Пловдив, тел.032/626 535.