Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична собственост в района на УДВГД София

07.09.2021 г.

                                                         ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

        На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З – 1354/13.08.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-05/21 от 27.05.2021 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

                                                             О Б Я В Я В А

 

           

         Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Помещение – 6,00 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, район „Подуяне”, област София град, в приемното здание на жп гара Подуяне – пътническа (сграда с идентификатор 68134.610.1087.1 по КК на гр. София), за търговска дейност – продажба на вестници.

         Търгът ще се проведе на 14.10.2021 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 09,00 часа, при:

         - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 48,00 (четиридесет и осем) лева без включен ДДС;

         - депозит за участие в търга, в размер на 48,00 (четиридесет и осем) лв.;

         - начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 04.10.2021 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

         Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 08.10.2021 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08.10.2021 г. (петък).

         Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

        Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 06.10.2021 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

        Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Пенка Лазарова – ръководител звено/служба ”УСИК” към УДВГД София при ДП НКЖИ, GSM: 0888700145.