Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична собственост в района на УДВГД София

07.09.2021 г.

                                                                             ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

       На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З – 1355/13.08.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-05/21 от 27.05.2021 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

                                                                         О Б Я В Я В А

 

           

       Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Помещения с обща площ – 541,30 кв.м”, от които: помещение C +1 008 – 18,80 кв.м за рецепция, помещение C +1 009 – 18,80 кв.м за съблекалня – жени, помещение C +1 010 – 18,80 кв.м за съблекалня – мъже, санитарен възел № 1 с обща площ – 10,90 кв.м и закрита площ – 474,00 кв.м за поставяне на тенис маси”, с местонахождение гр. София, район Сердика, община Столична, област София – град, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда със стар идентификатор 68134.511.94.1 и нов идентификатор 68134.511.94.3 по КК на гр. София), кота „+1”.

       Търгът ще се проведе на 14.10.2021 г. (четвъртък) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 10,00 часа, при:

       - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 2 272,00 (две хиляди двеста седемдесет и два) лева без включен ДДС, от която 82,00 (осемдесет и два) лева без включен ДДС за помещение C +1 008 – 18,80 кв.м за рецепция, 82,00 (осемдесет и два) лева без включен ДДС за помещение C +1 009 – 18,80 кв.м за съблекалня – жени, 82,00 (осемдесет и два) лева без включен ДДС за помещение C +1 010 – 18,80 кв.м за съблекалня – мъже, 32,00 (тридесет и два) лева без включен ДДС за санитарен възел № 1 с обща площ – 10,90 кв.м и 1 994,00 (хиляда деветстотин деветдесет и четири) лева без включен ДДС за закрита площ – 474,00 кв.м за поставяне на тенис маси;

       - депозит за участие в търга, в размер на 2 272,00 (две хиляди двеста седемдесет и два) лв.;

       - начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

       Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 04.10.2021 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

        Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 08.10.2021 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 08.10.2021 г. (петък).

       Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

       Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 06.10.2021 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

       Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Пенка Лазарова – ръководител звено/служба ”УСИК” към УДВГД София при ДП НКЖИ, GSM: 0888700145.