Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС Пловдив

14.09.2021 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З - 1533/09.09.2021г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-05/21 от 27.05.2021г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НК ЖИ/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

  1. „Открита площ – 287,50 кв.м от които: площ № 1 – 276,50 кв.м за складиране на строителни материали и площ № 2 – 11,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за офис“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Пловдив разпределителна (част от ПИ с идентификатор 56784.551.36 по КККР на гр. Пловдив).

            Търгът ще се проведе на 21.10.2021 г. (четвъртък) от 9:00 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 300,00 (триста) лева без включен ДДС, от която 271,00(двеста седемдесет и един)лева без включен ДДС за площ № 1 – 276,50кв.м. за складиране на строителни материали и 29,00(двадесет и девет)лева без включен ДДС за площ № 2 – 11,00кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за офис.

            - депозит 100% от началната цена – 300,00 (триста) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

  1. „Открита площ – 18,88 кв.м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Пловдив разпределителна (част от ПИ с идентификатор 56784.551.36 по КККР на гр. Пловдив), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за офис.

            Търгът ще се проведе на 21.10.2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 48,00 (четиридесет и осем) лева без включен ДДС.

            - депозит 100% от началната цена – 48,00 (четиридесет и осем) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Открита площ – 50,00 кв.м“, с местонахождение с. Труд, община Марица, област Пловдив, в района на жп гара Труд (част от ПИ с идентификатор 73242.501.1423 по КККР на с. Труд), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с хранителни стоки и фризьорски услуги.

            Търгът ще се проведе на 21.10.2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 148,00 (сто четиридесет и осем) лева без включен ДДС.

            - депозит 100% от началната цена – 148,00 (сто четиридесет и осем) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

  1. „Открита площ – 20,00 кв.м“, с местонахождение с. Труд, община Марица, област Пловдив, в района на жп гара Труд (част от ПИ с идентификатор 73242.501.1423 по КККР на с. Труд), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

            Търгът ще се проведе на 21.10.2021 г. (четвъртък) от 13:00 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 46,00 (четиридесет и шест) лева без включен ДДС.

            - депозит 100% от началната цена – 46,00 (четиридесет и шест) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Открита площ – 50,00 кв.м“, с местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на жп гара Стара Загора (част от ПИ с идентификатор 68850.522.5226 по КККР на гр. Стара Загора), за товаро – разтоварна дейност с насипни материали.

            Търгът ще се проведе на 21.10.2021 г. (четвъртък) от 14:00 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 53,00 (петдесет и три) лева без включен ДДС.

            - депозит 100% от началната цена – 53,00 (петдесет и три) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 11.10.2021 г. (понеделник), в отдел УСК на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2, ет.2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 14.10.2021 г. (четвъртък);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив,  гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 15.10.2021 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.10.2021 г. (петък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 13.10.2021 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535