Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в района на ЖПС Пловдив

13.09.2021 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З - 1528/09.09.2021г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-05/21 от 27.05.2021г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НК ЖИ/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

  1. „Открита площ без настилка – 2 800,00 кв.м“, с местонахождение с. Козарско, община Брацигово, област Пазарджик, в района на жп спирка Козарско (част от парцел І – 6 жп ареал, кв. 1 по КП на с. Козарско), за земеделие.

            Търгът ще се проведе на 20.10.2021 г. (сряда) от 9:00 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС.

            - депозит 100% от началната цена – 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Помещения с обща площ – 130,00 кв.м, от които: помещения с № 1 – 14,19 кв.м, № 2 - 14,19 кв.м, № 3 – 20,24 кв.м, № 6 – 2,48 кв.м, № 8 – 9,61 кв.м и № 9 – 46,35 кв.м за ремонт на битова техника, помещение № 7 – 3,72 кв.м – коридор и помещения с № 4 - 13,33 кв.м и № 5 – 5,89 кв.м за санитарен възел“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Пловдив разпределителна, ет. 1 (в част от сграда за обществено хранене с идентификатор 56784.551.39.1 по КККР на гр. Пловдив).

            Търгът ще се проведе на 20.10.2021 г. (сряда) от 10:00 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 250,00 (двеста и петдесет) лева без включен ДДС, от която 213,00 (двеста и тринадесет) лева без включен ДДС за помещения с площ – 110,78 кв.м. ( № 1 – 14,19 кв.м, № 2 - 14,19 кв.м, № 3 – 20,24 кв.м, № 6 – 2,48 кв.м, № 8 – 9,61 кв.м, № 9 – 46,35 кв.м за ремонт на битова техника и помещение № 7 – 3,72 кв.м – коридор) и 37,00 (тридесет и седем лева без включен ДДС за помещения с обща площ – 19,22кв.м. (№ 4 - 13,33 кв.м и № 5 – 5,89 кв.м за санитарен възел).

            - депозит 100% от началната цена – 250,00 (двеста и петдесет) лева, без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 11.10.2021 г. (понеделник), в отдел УСК на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2, ет.2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 13.10.2021 г. (сряда);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив,  гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 14.10.2021 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 14.10.2021 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 12.10.2021 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535