Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 25,620 ± 2% т сборен скрап от железни отпадъци, находящ се в магазия в района на товарна гара Стара Загора

16.09.2021 г.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ

И ГАРОВАТА ДЕЙНОСТ (УДВГД) - ПЛОВДИВ

адрес: ул. „Македония” № 2 гр. Пловдив 4000                                       http://www.rail-infra.bg/     телефон/факс:841/3154;                                                                    udvgd_po_irp@rail-infra.bg

 

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № З – 1500 от 07.09.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № 271/10.09.2021 г. на Директора на УДВГД Пловдив

                                                          

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 25,620 ± 2% т сборен скрап от железни отпадъци, находящ се в магазия в района на товарна гара Стара Загора.

Откриване на тръжната процедура от 9:00 часа на 24.09.2021 г. (петък) при:

  1. Начална тръжна цена 4355,40 (четири хиляди триста петдесет и пет лева и четиридесет стотинки) без ДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 435,54 (четиристотин тридесет и пет лева и петдесет и четири стотинки) лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на УДВГД Пловдив, в Централна кооперативна банка IBAN: BG67CECB97903384868200 BIC: CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16:00 часа на 27.09.2021 г. (понеделник), в Административна сграда на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“, № 2, ет. 5, стая 519, Звено/служба УСИК, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева.

Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 28.09.2021 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива – магазия в района на товарна гара Стара Загора.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 30.09.2021 г. (четвъртък) в гр. Пловдив, Административна сграда на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 2.

Отваряне и класиране на офертите - 01.10.2021 г. (петък), от 10:00 часа в гр. Пловдив, Административна сграда на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 2, селекторна зала.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 04.10.2021 г. (понеделник), от 9:00 часа в гр. Пловдив, Административна сграда на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 2, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 08.10.2021 г. (петък) в гр. Пловдив, Административна сграда на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 5, стая 519, Звено/служба УСИК

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 12.10.2021 г. (вторник)

-оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа на 11.10.2021 г. (понеделник), срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 13.10.2021 г. (сряда), в гр. Пловдив, Административна сграда на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 2

- Отваряне и класиране на офертите - 14.10.2021 г. (четвъртък), 10:00 часа в гр. Пловдив, Административна сграда на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 2, селекторна зала.

За контакти тел.: 0885022962