Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

20.09.2021 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-1534/09.09.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-05/21 от 27.05.2021 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

 О Б Я В Я В А

   

 Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

 

  1. Помещения с обща площ – 24,90 кв.м, от които: салон за клиенти – 12,69 кв.м; офис – 8,10 кв.м; преддверие към умивалник за тоалетна – 1,50 кв.м; умивалник – 1,39 кв.м и тоалетна – 1,20 кв.м”, с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, на първия етаж в приемното здание на жп гара Плевен (сграда с идентификатор 56722.651.409.5 по КККР на гр. Плевен), за фотоателие.

- дата и час на търга 27.10.2021 г. (сряда) от 10,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 127,00 (сто двадесет и седем) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 127,00 (сто двадесет и седем) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

 

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Русе (сграда с идентификатор 63427.2.923.5 по КК на гр. Русе), за търговска дейност – поставяне на комбиниран вендинг автомат за студени напитки и пакетирани изделия.

- дата и час на търга 27.10.2021 г. (сряда) от 10,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

 

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Борово, община Борово, област Русе, в чакалнята на приемното здание на жп гара Борово (сграда с идентификатор 05611.1.1340.5 по КККР на гр. Борово), за търговска дейност – поставяне на кафе – автомат.

- дата и час на търга 27.10.2021 г. (сряда) от  11,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34,00 (тридесет и четири) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 34,00 (тридесет и четири) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, зала за търгове /стая № 204/.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 18.10.2021 год. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 19.10.2021 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 20.10.2021 год. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 21.10.2021 год. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 21.10.2021 год. (четвъртък).

Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до 16,00 часа в деня, предхождащ търга.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, Лидка Донкова - GSM: 0887072322 и Катерина Цветанова - GSM: 0889446425 – Специалист „УС”/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица.