Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост в района на ЖПС Горна Оряховица

20.09.2021 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-1352/13.08.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-05/21 от 27.05.2021 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НК ЖИ/

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

  1. „Открита площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, на стълбищна площадка до входа на Административна сграда в района на жп гара Русе разпределителна (сграда с идентификатор 63427.8.172.1 по КК на гр. Русе), за търговска дейност - поставяне на кафе – автомат.

Търгът ще се проведе на 27.10.2021 г. (сряда) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 47,00 (четиридесет и седем) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 18.10.2021 г. (понеделник),  в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 20.10.2021 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 21.10.2021 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 21.10.2021 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при подаване на документите за участие в търга.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 19.10.2021 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба УСК към ЖПС Горна Оряховица при ДП НК ЖИ,  тел. 0886 741 037.