Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на УДВГД Пловдив

21.09.2021 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 3-1525/09.09.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 10-07/21  от 08.07.2021 г. на УС на ДП НКЖИ

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

1. „Открита площ № 2 – 348,88 кв.м, от които 211,00 кв.м за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ (132,25 кв.м за инсталиране на силоз за цимент, 58,50 кв.м за инсталиране на автокантар и 20,25 кв.м за павилион за компресор и склад) и 137,88 кв.м други обслужващи площи“, с местонахождение гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, част от площадка за товарене и разтоварване на автомобили в района на жп гара Свиленград (в ПИ с идентификатор 65677.1.92 по КК на гр. Свиленград), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 348,00 (триста четиридесет и осем) лв без ДДС.

Депозит за участие: 348,00 (триста четиридесет и осем) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 28.10.2021 год. (четвъртък) от 09:30 ч.

 

2. „Помещения с обща площ – 36,72 кв.м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, част от приемното здание на жп спирка Прослав (сграда с идентификатор 56784.512.1092.1 по КККР на гр. Пловдив), за склад, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 58,00 (петдесет и осем) лв без ДДС.

Депозит за участие: 58,00 (петдесет и осем) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 28.10.2021 год. (четвъртък) от 10:00 ч.

 

3. „Помещение с площ – 6,00 кв.м за търговска дейност – продажба на вестници, списания, захарни изделия, пакетирани закуски, цигари, тютюневи изделия и площ - 2,00 кв.м (№ 1 – 1,00 кв.м и № 2 – 1,00 кв.м) в централното фоайе до основния обект за търговска дейност - № 1 за поставяне на хладилна витрина за безалкохолни напитки и № 2 за поставяне на фризер за сладолед, целогодишно“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на 1 – ви етаж в западната част на централното фоайе на приемното здание на жп гара Бургас (сграда с идентификатор 07079.618.1087.13 по КК на гр. Бургас), при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 130,00 (сто и тридесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 130,00 (сто и тридесет) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 28.10.2021 год. (четвъртък) от 10:30 ч.

 

4. „Помещение – 23,00 кв.м“, с местонахождение гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, на втори етаж в приемното здание на жп гара Свиленград (сграда с идентификатор 65677.1.1150.2 по КК на гр. Свиленград), за офис, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 88,00 (осемдесет и осем) лв без ДДС.

Депозит за участие: 88,00 (осемдесет и осем) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 28.10.2021 год. (четвъртък) от 11:00 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 18.10.2021 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 22.10.2021 год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22.10.2021 год. (петък).

Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 20.10.2021 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено УС и ИК - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, тел. 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.