Вход

Регистрация

Инвестиционно предложение за: „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир: железопътни участъци София – Перник и Перник - Радомир“

05.08.2022

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Златин Крумов – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

„Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир: железопътни участъци София – Перник и Перник - Радомир“

С реализацията му се предвижда изграждане на железопътна магистрала, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Дейностите по проекта включват: изграждане на нова контактна мрежа и съоръжения към нея, строителство на нов железeн път, нови отводнителни, укрепителни и шумозащитни съоръжения, тунелни съоръжения. За реализиране на проекта е необходимо провеждането на отчуждителни процедури.

Инвестиционното предложение е за линеен обект, попадащ на територията на област София и област Перник и общините - Столична община, Перник и Радомир.

За предоставяне на допълнителна информация лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска– тел. (02) 932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg