Вход

Регистрация

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

19.09.2022

                                                            ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

     На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № З-1395/02.09.2022 год. и Заповед № З-1396/02.09.2022 год. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Протокол № 18-06/22 от 21.06.2022 год. на УС на ДП НКЖИ

                

                                                                                                     О Б Я В Я В А

 

     Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“, № 2, 2-ри етаж, както следва:

  1. „Открита площ № 3 – 850,00 кв.м, с местонахождение гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, част от площадка за товарене и разтоварване на автомобили в района на жп гара Свиленград (в ПИ с идентификатор 65677.1.92 по КК на гр. Свиленград), за складиране на строителни материали, при следните условия:

     Начална тръжна месечна наемна цена: 674,00 (шестстотин седемдесет и четири) лв. без ДДС.

     Депозит за участие: 674,00 (шестстотин седемдесет и четири) лв. без ДДС.

     Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

     Дата и час на търга: 26.10.2022 год. (сряда) от 09:00 ч.

  1. „Сграда „Зарядно помещение“ с площ 107,42 кв.м”, с местонахождение гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, в района на жп гара Хасково товарна (сграда с идентификатор 77195.731.312.2 по КККР на гр. Хасково), за търговска дейност с резервни части, при следните условия:

     Начална тръжна месечна наемна цена: 205,00 (двеста и пет) лв. без ДДС.

     Депозит за участие: 205,00 (двеста и пет) лв. без ДДС.

     Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

     Дата и час на търга: 26.10.2022 год. (сряда) от 11:30 ч.

 

     Начин на плащане на цената - в лева по банков път, по бюджетна банкова сметка на УДВГД Пловдив.

     Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 17.10.2022 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

     Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив,              гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2 в срок до 16:45 часа на 20.10.2022 год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 20.10.2022 год.

     Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 18.10.2022 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

     При подадени поне две заявления, отговарящи на тръжните условия и неявяване на кандидати за участие в търга, повторни търгове ще се проведат на 25.11.2022 год. (петък) в гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, II-ри етаж, при същите тръжни условия със следните срокове:

     Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 14.11.2022 год. (понеделник).

     Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2 в срок до 16:45 часа на 21.11.2022 год. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 21.11.2022 год.

     Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 17.11.2022 год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено УС и ИК - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, тел. 0884 690111; 0885 022962.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg