Вход

Регистрация

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС София и УДВГД София

19.09.2022

                                                                                                    

                                                                                 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

          На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № З-1461/15.09.2022 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър-председател по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решениe № 20-07/22 от 13.07.2022 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

                                                                          О Б Я В Я В А

 

          Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 7 000,00 кв.м, от които открита площ № 1 – 6 600,00 кв.м и открита площ № 2 – 400,00 кв.м“ и „Помещение с обща площ – 38,00 кв.м, от които: помещение № 1 – 20,00 кв.м за офис; помещение № 2 – 5,00 кв.м – преддверие към тоалетни; помещение № 3 – 2,50 кв.м за тоалетна жени; помещение № 4 – 2,50 кв.м за тоалетна мъже и помещение № 5 – 8,00 кв.м – коридор“ с местонахождение гр. Драгоман, община Драгоман, област Софийска, в района на RO-LA терминал гара Драгоман (в ПИ с идентификатор 23409.888.9 по КК на гр. Драгоман), за обслужване и товаро-разтоварна дейност на интермодални/контейнерни блок – влакове

          Търгът ще се проведе на 26.10.2022 г. (сряда) от 13,00 часа при:

          - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 18 005,00 (осемнадесет хиляди и пет) лева без включен ДДС, от която 17 804,00 (седемнадесет хиляди осемстотин и четири) лева без включен ДДС за открита площ – 7 000,00 кв.м и 201,00 (двеста и един) лева без включен ДДС за помещение с обща площ – 38,00 кв.м.;

          - депозит за участие в търга, в размер на 18 005,00 (осемнадесет хиляди и пет) лв. без включен ДДС;

          - начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на ЖПС София.

          Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:45 часа на 17.10.2022 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

           Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16:45 часа на 20.10.2022 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 20.10. 2022 г. (четвъртък).

           Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

          Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 18.10.2022 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

          Депозит за участие в търга се внася до 16:45 часа на 19.10.2022 г.(сряда) по банков път по бюджетната банкова сметка на ЖПС София.

          Когато на търга не се яви нито един кандидат от подалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търговете, нов търг с явно наддаване при същите условия ще се проведе на 15.11.2022 (вторник), като тръжна документация се закупува в срок до 16:45 часа на 04.11.2022 (петък), оглед от 9,00 до 16,00 часа на 08.11.2022(вторник), депозит за участие се внася в срок до 16:45 часа на 09.11.2022 г.(сряда), заявления за участие в търга се подават в срок до 16:45 часа на 10.11.2022 г.(четвъртък) и декларация за обработка на лични данни в деня на подаване на заявлението или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга. 

          Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Мадлена Цветанова – Ръководител служба УСК към ЖПС София, тел. 932 3637, 0887855067.

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg