Вход

Регистрация

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив

19.09.2022

                                                                               ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

           На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З - 1394/02.09.2022г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията и Решение № 18-06/22 от 21.06.2022г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

                                                                              О Б Я В Я В А

           

     Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

  1. „Открита площ – 168,20 кв.м, от които: площ № 1 – 56,00 кв.м и площ № 2 – 80,00 кв.м за паркинг, и площ № 3 - 32,20 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ (навес с оградни стени), за автокъща“, с местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на жп гара Стара Загора (част от ПИ с идентификатор 68850.522.9926 по КК на гр. Стара Загора).

        Търгът ще се проведе на 26.10.2022 г. (сряда) от 8:30 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 258,00 (двеста петдесет и осем) лева без включен ДДС, от които 98,00 (деветдесет и осем) лева без включен ДДС за площ № 1 – 56,00 кв.м, 140,00 (сто и четиридесет) лева без включен ДДС за площ № 2 – 80,00 кв.м за паркинг и 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС за площ № 3 – 32,20 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ (навес с оградни стени), за автокъща.

            - депозит 100% от началната цена – 258,00 (двеста петдесет и осем) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

  1. „Открита площ – 20,00 кв.м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия“, в района на жп гара Тракия (част от ПИ с идентификатор 56784.540.1358 по КК на гр. Пловдив), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за автомонтьорски услуги.

         Търгът ще се проведе на 26.10.2022 г. (сряда) от 9:30 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 76,00 (седемдесет и шест) лева без включен ДДС.

            - депозит 100% от началната цена – 76,00 (седемдесет и шест) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Открита площ – 600,00 кв.м“, с местонахождение гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив, в района на жп гара Стамболийски (част от ПИ с идентификатор 51980.511.1 по КК на гр. Стамболийски), за складиране на отпадъци от черни и цветни метали.

         Търгът ще се проведе на 26.10.2022 г. (сряда) от 13:00 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 600,00 (шестстотин) лева без включен ДДС.

            - депозит 100% от началната цена – 600,00 (шестстотин) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

      Начин на плащане на цената – по банков път, по банкова сметка на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2.

      Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:45 часа на 17.10.2022 г. (понеделник), в отдел УСК на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, ет.2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

     Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16:45 часа на 19.10.2022 г. (сряда);

     Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 в срок до 16:45 часа на 20.10.2022 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата или чрез куриерска фирма се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 20.10.2022 г. (четвъртък).

     Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до часа на провеждане на търга.

     Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 18.10.2022 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

     При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търговете - нови търгове с явно наддаване ще се проведат на 23.11.2022 г. (сряда) в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16:45 часа на 14.11.2022 г. (понеделник);

            - оглед на активите – до 16:00 часа на 15.11.2022 г. (вторник);

            - депозит за участие в търговете – до 16:45 часа на 16.11.2022 г.(сряда);

            - подаване на заявления за участие в търговете – до 16:45 часа на 17.11.2022 г.(четвъртък).

           Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, тел: 032/626 535

 

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg