Наеми

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.4332.585 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с площ от 452 кв. м, заедно с построената върху имота сграда с идентификатор 68134.4332.585.1 със застроена площ от 95 (деветдесет и пет) кв. м, с местонахождение на имота: област София-град, община Столична, р-н „Овча купел“

25.05.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 11 от 08.05.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4332.585 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 452 (четиристотин петдесет и два) кв. м, заедно с построената върху имота сграда с идентификатор 68134.4332.585.1 със застроена площ от 95 (деветдесет и пет) кв. м, предназначение: друг вид обществена сграда на 1 (един) етаж, масивна конструкция, с местонахождение на имота: област София-град, община Столична, р-н „Овча купел“.

Търгът ще се проведе на 02 юли 2018 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 101 934 (сто и една хиляди деветстотин тридесет и четири) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 50 000,00 (петдесет хиляди) лева, вносим, в срок до 25 юни 2018 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 20 юни 2018 г. (сряда), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 25 юни 2018 г. (понеделник).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 25 юни 2018 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 25 юни 2018 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75; 02/931 2115 – Т. Гъркова.