Наеми

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в района на ЖПС Враца

23.07.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1064/19.06.2020 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 05-03/20 от 12.03.2020 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти – частна държавна собственост:

  1. „Открита площ – 13,00 кв.м“, с местонахождение гр. Своге, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Своге /УПИ ІІІ - 979, кв. 180 по РП на гр. Своге/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на промишлени стоки, хранителни стоки и битови услуги.

Търгът ще се проведе на 31.08.2020 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лв. без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 18.08.2020 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 24.08.2020 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.08.2020 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.08.2020 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

  1. „Открита площ – 16,00 кв.м“, с местонахождение гр. Своге, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Своге /УПИ III – 979, кв. 180 по РП на гр. Своге/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност - продажба на промишлени стоки, хранителни стоки и битови услуги.

Търгът ще се проведе на 31.08.2020 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 90,00 (деветдесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 90,00 (деветдесет) лв. без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 18.08.2020 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 24.08.2020 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.08.2020 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.08.2020 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

  1. „Открита площ – 28,00 кв.м“, с местонахождение гр. Своге, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Своге /УПИ ІІІ - 979, кв. 180 по РП на гр. Своге/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 31.08.2020 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 160,00 (сто и шестдесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 160,00 (сто и шестдесет) лв. без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 18.08.2020 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 24.08.2020 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.08.2020 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.08.2020 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

  1. „Открита площ – 26,80 кв.м“, с местонахождение гр. Своге, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Своге /УПИ ІІ - 979, кв. 180 по РП на гр. Своге/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на промишлени стоки, хранителни стоки, плодове и зеленчуци.

Търгът ще се проведе на 31.08.2020 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 13,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 150,00 (сто и петдесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лв. без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 18.08.2020 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 24.08.2020 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.08.2020 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.08.2020 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

  1. „Открита площ – 15,60 кв.м“, с местонахождение гр. Своге, община Своге, област Софийска, в района на жп гара Своге /УПИ ІІ - 979, кв. 180 по РП на гр. Своге/, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – застрахователен офис.

Търгът ще се проведе на 31.08.2020 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 14,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 110,00 (сто и десет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 110,00 (сто и десет) лв. без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 18.08.2020 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 24.08.2020 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.08.2020 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.08.2020 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, Цветана Генчовска – Ръководител звено „УСК” към ЖПС Враца, тел. 0888696213.