Наеми

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –публична държавна собственост в района на ЖПС Горна Оряховица

27.07.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1069/19.06.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 05-03/20 от 12.03.2020 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

1. “Открита площ – 500,00 кв.м, от която 30,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – за офис и 470,00 кв.м за търговска дейност – складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали , с местонахождение: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, в района на жп гара Русе товарна (част от ПИ с идентификатор 63427.8.796 (УПИ VII – 5142) по КК на гр. Русе).

Търгът ще се проведе на 02.09.2020 г. (сряда) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 440,00 (четиристотин и четиридесет) лева без включен ДДС, от която 60,00 (шестдесет) лева без включен ДДС за открита площ 30,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – за офис и 380,00 (триста и осемдесет) лева без включен ДДС за открита площ 470,00 кв.м – за складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали;

- депозит за участие в търга, в размер на 440,00 (четиристотин и четиридесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС;

 

2. „Открита площ – 15,00 кв.м”, с местонахождение с. Царева Ливада, общ. Дряново, обл. Габрово (част от ПИ с идентификатор 12677.520.1 по КККР на с. Царева Ливада), в района на жп гара Царева Ливада, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 02.09.2020 г. (сряда) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 13,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 23,00 (двадесет и три) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 23,00 (двадесет и три) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС;

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 24.08.2020 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 26.08.2020 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 27.08.2020 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 27.08.2020 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на ЖПС Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търгoвете или при подаване на документите за участие в търговете.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.08.2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК” ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”, тел. 0886 741 037.