Наеми

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост в района на ЖПС Пловдив

31.08.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 1464/21.08.2020г. и № 1466/21.08.2020г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 15-06/20 от 25.06.2020г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

1. „Открита площ – 258,00 кв.м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Филипово (част от ПИ с идентификатор 56784.552.31 по КККР на гр. Пловдив), за складиране на строителни материали.

Търгът ще се проведе на 07.10.2020 г. (сряда) от 9:00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 237,00 (двеста тридесет и седем) лева без включен ДДС.

- депозит 100% от началната цена – 237,00 (двеста тридесет и седем) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

 

2.  „Открита площ – 150,00 кв.м“, с местонахождение гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, в района на жп гара Якоруда (част от ПИ с идентификатор 87338.501.1 по КК на гр. Якоруда), за складиране на строителни материали.

Търгът ще се проведе на 07.10.2020 г. (сряда) от 9:30 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 115,00 (сто и петнадесет) лева, без включен ДДС.

- депозит 100% от началната цена – 115,00 (сто и петнадесет) лева, без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

 

3. „Открита площ – 200,00 кв.м, от които: открита площ № 1 - 115,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ /навес с оградни стени/ и открита площ № 2 - 85,00 кв.м, за складиране на строителни материали“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Филипово (част от ПИ с идентификатор 56784.552.30 по КККР на гр. Пловдив).

Търгът ще се проведе на 07.10.2020 г. (сряда) от 10:00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 229,00 (двеста двадесет и девет) лева без включен ДДС, от които 151,00 (сто петдесет и един) лева без включен ДДС за открита площ №1 – 115,00кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ /навес с оградни стени/ и 78,00 (седемдесет и осем) лева без включен ДДС за открита площ №2 – 85,00кв.м. за складиране на строителни материали.

- депозит 100% от началната цена – 229,00 (двеста двадесет и девет) лева, без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

 

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 28.09.2020 г. (понеделник), в отдел УСК на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2, ет.2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 30.09.2020 г. (сряда);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 01.10.2020 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 01.10.2020 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 29.09.2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535.