Наеми

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост в района на ЖПС Пловдив

01.09.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 1470/21.08.2020г. и № 1471/21.08.2020г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 12-05/20 от 21.05.2020г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

1. „Открита площ – 160,00 кв.м, от които открита площ № 1 – 80,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – за склад и открита площ № 2 – 80,00 кв.м за складиране на промишлени стоки“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на жп гара Филипово (част от ПИ с идентификатори 56784.552.30 и 56784.552.31 по КККР на гр. Пловдив).

Търгът ще се проведе на 08.10.2020 г. (четвъртък) от 9,00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 218,00 (двеста и осемнадесет) лева без включен ДДС, от които139,00 (сто тридесет и девет) лева без включен ДДС за открита площ №1 – 80,00кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за склад и 79,00 (седемдесет и девет) лева без включен ДДС за открита площ №2 – 80,00кв.м. за складиране на промишлени стоки.

- депозит 100% от началната цена – 218,00 (двеста и осемнадесет) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

 

2. „Открита площ – 350,00 кв.м, от които: открита площ № 1 – 330,00 кв.м за складиране на твърди горива и открита площ № 2 – 20,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за офис“, с местонахождение: гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, в района на жп гара Стара Загора (част от ПИ с идентификатор 68850.522.5226 по КККР на гр. Стара Загора).

Търгът ще се проведе на на 08.10.2020 г. (четвъртък) от 10,00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 289,00 (двеста осемдесет и девет) лева без включен ДДС, от които 236,00 (двеста тридесет и шест) лева без включен ДДС за открита площ №1 – 330,00кв.м. за складиране на твърди горива и 53,00 (петдесет и три) лева без включен ДДС за открита площ №2 – 20,00кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за офис.

- депозит 100% от началната цена – 289,00 (двеста осемдесет и девет) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

 

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 28.09.2020г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 01.10.2020 г. (четвъртък);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 02.10.2020г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 02.10.2020г. (петък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 30.09.2020г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535.