Наеми

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЕНС Пловдив

02.09.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 1460/21.08.2020г. и № 1475/21.08.2020г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 12-05/20 от 21.05.2020г. и Решение № 15-06/20 от 25.06.2020г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на сградата на РП ЕНС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” № 1, ет. 4, селекторна зала, както следва:

1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. „Бачо Киро“ № 1, в преддверието на административната сграда на РП Енергосекция Пловдив (сграда с идентификатор 56784.551.23.3 по КККР на гр. Пловдив), за поставяне на кафе – автомат.

Търгът ще се проведе на 09.10.2020 г. (петък) от 10,30 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 61,00 (шестдесет и един) лева без включен ДДС.

- депозит 100% от началната цена – 61,00 (шестдесет и един) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

 

2. „Открита площ – 1 000,00 кв.м“, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в района на Южна индустриална зона (част от ПИ с идентификатор 56784.536.130 по КК на гр. Пловдив), за паркинг.

Търгът ще се проведе на 09.10.2020 г. (петък) от 11,00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 954,00 (деветстотин петдесет и четири) лева без включен ДДС

- депозит 100% от началната цена – 954,00 (деветстотин петдесет и четири)лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

 

Начин на плащане на цената – в лева в касата на РП ЕНС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” № 1 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 28.09.2020 г. (понеделник), в счетоводството на РП ЕНС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” № 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 02.10.2020 г. (четвъртък);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на РП ЕНС, гр. Пловдив, ул. „Бачо Киро” № 1, в срок до 16,00 часа на 05.10.2020г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 05.10.2020г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на РП ЕНС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 01.10.2020г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535.