Наеми

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

03.09.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

  

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1459/21.08.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 15-06/20 от 25.06.2020 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

    

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещение с площ – 13,70 кв.м”, с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, в района на жп гара Плевен, в сградата на Товарна гара Плевен (сграда с идентификатор 56722.651.409.27 по КККР на гр. Плевен), за търговска дейност – продажба на промишлени стоки.

- дата и час на търга 12.10.2020 г. (понеделник) от 09,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 62,00 (шестдесет и два) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 62,00 (шестдесет и два) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

 

  1. „Помещение с площ – 33,00 кв.м”, с местонахождение гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, в района на жп гара Ловеч, в сграда „Багажна магазия“ (сграда с идентификатор 43952.507.9646.20.1 по КК на гр. Ловеч), за търговска дейност – продажба на храна за домашни любимци.

- дата и час на търга 12.10.2020 г. (понеделник) от 09,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 49,00 (четиридесет и девет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 49,00 (четиридесет и девет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

 

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Разград, община Разград, област Разград, на първи етаж в чакалнята на приемното здание на жп гара Разград (сграда с идентификатор 61710.506.5.1 по КККР на гр. Разград), за търговска дейност – поставяне на автомат за топли напитки.

- дата и час на търга 12.10.2020 г. (понеделник) от 10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 44,00 (четиридесет и четири) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

 

  1. „Помещение – 14,85 кв.м за продажба на кафе, пакетирани хранителни стоки и безалкохолни напитки и открита площ – 10,00 кв.м за поставяне на маси – целогодишно”, с местонахождение гр. Левски, община Левски, област Плевен, в ресторантската част /блок – А/ и първи перон изток пред ресторантската част /блок – А/ на приемното здание на жп гара Левски (съоръжение, изградено върху ПИ с идентификатор 43236.401.3139 и помещение, част от сграда с идентификатор 43236.401.3139.2 по КК на гр. Левски).

- дата и час на търга 12.10.2020 г. (понеделник) от 11,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 29.09.2020 год. (вторник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 02.10.2020 год. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 05.10.2020 год. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 05.10.2020 год. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 05.10.2020 год. (понеделник).

Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори  в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до 16,00 часа в деня, предхождащ търга.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, Лидка Донкова - GSM: 0887072322 и Катерина Цветанова - GSM: 0889446425 – Специалист „УС”/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица.