Наеми

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

08.09.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1458/21.08.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 15-06/20 от 25.06.2020 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

       

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

 

  1. „Помещения с обща площ – 206,18 кв.м и открита площ (част от рампа) – 4,00 кв.м ”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, в магазията на жп гара Русе запад (част от сграда с идентификатор 63427.3.33.3 по КК на гр. Русе и съоръжение, изградено върху ПИ с идентификатор 63427.3.33 по КК на гр. Русе), за склад на строителни материали.

- дата и час на търга 15.10.2020 г. (четвъртък) от 10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 349,00 (триста четиридесет и девет) лева без включен ДДС, от които 341,00 (триста четиридесет и един) лева без включен ДДС за помещения с обща площ от 206,18 кв.м за склад на строителни материали и 8,00 (осем) лева без включен ДДС за открита площ част от рампа – 4,00 кв.м;

- депозит за участие в търга, в размер на 349,00 (триста четиридесет и девет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

 

  1. „Помещения с обща площ – 93,05 кв.м и открита площ (част от рампа) – 4,00 кв.м”, с местонахождение гр. Русе, община Русе, област Русе, в магазията на жп гара Русе запад (част от сграда с идентификатор 63427.3.33.3 по КК на гр. Русе и съоръжение, изградено върху ПИ с идентификатор 63427.3.33 по КК на гр. Русе), за склад на строителни материали.

- дата и час на търга 15.10.2020 г. (четвъртък)  от 11,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 162,00 (сто шестдесет и два) лева без включен ДДС, от които 154,00 (сто петдесет и четири) лева без включен ДДС за помещения с обща площ от 93,05 кв.м за склад на строителни материали и 8,00 (осем) лева без включен ДДС за открита площ част от рампа – 4,00 кв.м;

- депозит за участие в търга, в размер на 162,00 (сто шестдесет и два) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 05.10.2020 год. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.10.2020 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 08.10.2020 год. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 09.10.2020 год. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.10.2020 год. (петък).

Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до 16,00 часа в деня, предхождащ търга.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97 - Катерина Цветанова - GSM: 0889446425 – Специалист „УС”/Главен специалист към УДВГД Горна Оряховица.