Наеми

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС Враца

04.09.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1468/21.08.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 12-05/20 от 21.05.2020 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

                                                        

О Б Я В Я В А

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти – публична държавна собственост:

 

1. „Открита площ – 45,00 кв.м“, с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, в района на жп гара Плевен (в ПИ с идентификатор 56722.651.409 по КККР на гр. Плевен), за складиране на контейнери

-  дата и час на търга – 12.10.2020 г. (понеделник) от 09,00 часа;

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 58,00 (петдесет и осем) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 58,00 (петдесет и осем) лв;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева, с включено ДДС.

 

2. „Открита площ – 60,00 кв.м”, с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, в района на жп гара Плевен (в ПИ с идентификатор 56722.651.409 по КККР на гр. Плевен), за складиране на строителни материали – бетонови елементи:

- дата и час на търга - 12.10.2020 г. (понеделник) от 10,00 часа;

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 56,00 (петдесет и шест) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 56,00 (петдесет и шест) лв.;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева, с включено ДДС

 

3. „Помещение в бивша сервизна работилница – 50,00 кв.м“, с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен (в сгради с идентификатори 56722.651.409.18 и 56722.651.409.29 по КККР на гр. Плевен), за агроаптека:

- дата и час на търга - 12.10.2020 г. (понеделник)  от 11,00 часа;

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 452,00 (четиристотин петдесет и два) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 452,00 (четиристотин петдесет и два) лв. без включен ДДС;

- цена на един брой тръжна документация - 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС;

Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „ Васил Кънчов“ № 15.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 30.09.2020 г. (сряда), в счетоводството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в срок до 16,00 часа на 05.10.2020 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 05.10.2020 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Враца в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 05.10.2020 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, Цветана Генчовска – Ръководител звено УСК към ЖПС Враца, тел. 0888696213.