Наеми

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост, предоставен за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив

04.01.2021 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2212/17.12.2020 г. на Генералния директор на ДП НК ЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 22-09/20 от 24.09.2020г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП НК ЖИ/

 

О Б Я В Я В А

 

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 500,00 кв.м“, с местонахождение с. Аврамово, община Якоруда, област Благоевград, в района на жп гара Аврамово (част от ПИ с идентификатор 00059.600.1 по КККР на с. Аврамово), за поставяне на пчелни кошери.

Търгът ще се проведе на 10.02.2021 г. (сряда) в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, ет. 2, селекторна зала, от 9,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 20,10 (двадесет лева и десет стотинки) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 20,10 (двадесет лева и десет стотинки) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив или по банкова сметка на ЖПС Пловдив.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 01.02.2021 г. (понеделник), в служба УСК на ЖПС Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, ет.2, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 03.02.2021 г. (сряда);

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 04.02.2021 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 04.02.2021 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 02.02.2021 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 2, Павлина Балемезова – Ръководител звено/служба УСК към ЖПС Пловдив, тел.032/626 535.