Наеми

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в района на ЖПС Шумен

12.01.2021 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2210/17.12.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 22-09/20 от 24.09.2020 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

„Открита площ – 441,00 кв.м, от които: площ № 1 - 63,00 кв.м за товаро – разтоварна дейност и складиране на строителни материали и площ № 2 – 378,00 кв.м, състояща се от 117,00 кв.м за поставяне на 5 (пет) броя преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ (31,00 кв.м за бункер, 2,00 кв.м за приемник, 24,00 кв.м за компресорно помещение, 18,00 кв.м за офис и 42,00 кв.м за кантар) и 261,00 кв.м за складиране и товаро – разтоварна дейност със строителни материали”, с местонахождение гр. Търговище, община Търговище, област Търговище, в района на жп гара Търговище (част от ПИ с идентификатор 73626.504.226 по КК на гр. Търговище).

Търгът ще се проведе на 18.02.2021 г. (четвъртък), в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, конферентна зала от 09,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 582,92 (петстотин осемдесет и два лева и деветдесет и две стотинки) лева без включен ДДС, от която 67,62 (шестдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки) лева без включен ДДС за открита площ – 63,00 кв.м (площ № 1) за товаро - разтоварна дейност и складиране на строителни материали и 515,30 (петстотин и петнадесет лева и тридесет стотинки) лева за открита площ – 378,00 кв.м (площ № 2), състояща се от 117,00 кв.м за поставяне на 5 (пет) броя преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ (31,00 кв.м за бункер, 2,00 кв.м за приемник, 24,00 кв.м за компресорно помещение, 18,00 кв.м за офис и 42,00 кв.м за кантар) и 261,00 кв.м за складиране и товаро – разтоварна дейност със строителни материали;

- депозит за участие в търга в размер на 582,92 (петстотин осемдесет и два лева и деветдесет и две стотинки) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Шумен или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 08.02.2021 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търга се внася до 16,00 часа на 11.02.2021 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Шумен, на адрес гр. Шумен, Гаров площад 1, в срок до 16,00 часа на 12.02.2021 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 12.02.2021 г. (петък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Шумен в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 10.02.2021 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1, или на тел. 0888603145.