Наеми

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

13.01.2021 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2216/17.12.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 22-09/20 от 24.09.2020 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

 

О Б Я В Я В А

    

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

  1. „Помещения с обща площ – 85,87 кв.м, от които: 46,45 кв.м за склад и 39,42 кв.м за сервиз на автомобилни гуми”, с местонахождение гр. Девня, община Девня, област Варна, кв. Повеляново, в подземния етаж на приемното здание на жп гара Повеляново (сграда с идентификатор 20482.505.172.3 по КККР на гр. Девня).

- дата и час на търга 19.02.2021 г. (петък) от 10,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 213,00 (двеста и тринадесет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 213,00 (двеста и тринадесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

   Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, зала за търгове /стая № 204/.

      Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

   Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 08.02.2021 год. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

   Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 11.02.2021 год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

      Депозит за участие в търга се внася до 16,00 часа на 12.02.2021 год. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

      Заявление за участие в търга се подава в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 15.02.2021 год. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.02.2021 год. (понеделник).

      Декларация за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до 16,00 часа в деня, предхождащ търга.

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97 и GSM: 0884693069.