Продажби

Търгове с тайно наддаване за продажба на движими вещи, частна държавна собственост, собственост на ЖП Секция Пловдив. Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2

26.03.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповеди с № № 496; 497; 498 и 499 от 09.03.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповеди с № № 60; 61; 62 и 63 от 22.023.2018 г. на Директора на ЖП Секция Пловдив

 

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за продажба на движими вещи, частна държавна собственост, собственост на ЖП Секция Пловдив. Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

І. Портален кран телферен, с товароподемност 5 тона (инв. № 442425), в едно с подкранов път 65 м. (инв. № 411018), намиращи се в района на жп гара Стрелча. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура – 04.04.2018 г. от 09:00 часа, при:

І.1. Начална тръжна цена 7 700,00 (седем хиляди и седемстотин) лева, без ДДС.  Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. 

І.2. Депозит за участие в търга в размер на 770,00 (седемстотин и седемдесет) лева без ДДС, в срок до 16,00 часа на 10.04.2018 г. (вторник).

І.3. Цена на тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС

ІІ. Кран козлови, с товароподемност 12,5 тона (инв. № 442454), в едно с подкранов път 240 м (инв. № 411036), намиращи се в района на жп гара Асеновград.

Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура – 04.04.2018 г. от 10:00 часа, при:

І.1. Начална тръжна цена 13 900,00 (тринадесет хиляди и деветстотин) лева, без ДДС.  Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.        

І.2. Депозит за участие в търга в размер на 1390,00 (хиляда триста и деветдесет) лева без ДДС, в срок до 16,00 часа на 10.04.2018 г. (вторник).

І.3. Цена на тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС

ІІІ. Козлови кран, с товароподемност 8 тона (инв. № 442871), в едно с подкранов път 95 м, намиращи се в района на жп гара Разлог.

Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура – 04.04.2018 г. от 11:00 часа, при:

І.1. Начална тръжна цена 8 300,00 (осем хиляди и триста) лева, без ДДС.  Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.       

І.2. Депозит за участие в търга в размер на 830,00 (осемстотин и тридесет) лева без ДДС, в срок до 16,00 часа на 10.04.2018 г. (вторник).

І.3. Цена на тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС

ІV. Портален кран решетъчен, с товароподемност 5 тона (инв. № 442422), в едно с подкранов път 100 м (инв. № 411024) и грайфер хидравличен (инв.№ 442423), намиращи се в района на жп гара Панагюрище.

Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура – 04.04.2018 г. от 13:00 часа, при:

І.1. Начална тръжна цена 6 050,00 (шест хиляди и петдесет) лева, без ДДС.  Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. 

І.2. Депозит за участие в търга в размер на 605,00 (шестстотин и пет) лева без ДДС, в срок до 16,00 часа на 10.04.2018 г. (вторник).

І.3. Цена на тръжна документация за участие в търга - невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС

Начин на плащане на цената – в лева в касата или по банкова сметка на ДП „НКЖИ” в ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Б-Я ПЛОВДИВ, IBAN: BG38BPBI79241094363305, SWIFT BIC BPBIBGSF.

Тръжни документации за участие в търговете може да се закупуват в срок до 16.00 часа на 10.04.2018 г. (вторник) в счетоводството на ЖПС Пловдив, стая 717, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.

Оглед на активите да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 10.04.2018 г. (вторник)  срещу документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търговете до 16,00 часа на 10.04.2018 г. (вторник) в деловодството на  ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.                                                                               

Отваряне и класиране на офертите - на 11.04.2018 г. (сряда)  по: т.І - от 09:00 часа; т.ІІ - от 10:00 часа; т.ІІІ - от 11:00 часа и т.ІV - от 13:00 часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”.

При неявяване на кандидати за участие в търговете, повторни търгове да се открият на 11.04.2018 г. (сряда)  по: т.І - от 09:00 часа; т.ІІ - от 10:00 часа; т.ІІІ - от 11:00 часа и т.ІV - от 13:00 часа часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжни документации – от 09,00 до 16.00 часа на 16.04.2018 г. (понеделник) в счетоводството на ЖПС Пловдив, стая 717, гр.Пловдив, бул.”Македония” №2.

- внасяне на депозити за участие в търговете – до 16,00 часа на 17.04.2018 г. (вторник) в лева в касата или по банкова сметка на ДП „НКЖИ”.

- оглед на активите – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 16.04.2018 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търговете до 16,00 часа на 17.04.2018 г. (вторник) в деловодството на  ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2.                     

- отварянето и класирането на офертите - на 18.04.2018 г. (сряда)  по: т.І - от 09:00 часа; т.ІІ - от 10:00 часа; т.ІІІ - от 11:00 часа и т.ІV - от 13:00 часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Македония” № 2, зала „Селекторна”.

За контакти тел.: 032 626 535