Продажби

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост Кран козлови двугредов решетъчен с товарна количка с товароподемност 5 тона (инв. № 72044213), с местонахождение жп гара Търговище

03.04.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

                                                          

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 500/09.03.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 161/29.03.2018 г. на Директора на ЖПС Шумен

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост Кран козлови двугредов решетъчен с товарна количка с товароподемност 5 тона (инв. № 72044213), с местонахождение жп гара Търговище. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура от 9,00 часа на 11.04.2018 г. при:

  1. Начална тръжна цена 4600,00 (четири хиляди и шестстотин) без ДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 460,00 (четиристотин и шестдесет) лева без ДДС.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на ЖПС Шумен в Юробанк България АД, IBAN: BG71 BPBI 7946 1063 8788 01, BIС: BPBI BGSF

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16,00  часа на 13.04.2018 г. /петък/, в счетоводството на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, с включен ДДС.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 16.04.2018 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 17.04.2018 г.  /вторник/ в деловодството на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1.

Отваряне и класиране на офертите – на 18.04.2018 г. /сряда/ от 10,00 часа  в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в  конферентна зала.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторна тръжна процедура ще се открие на 18.04.2018 г. /сряда/  от  11,00 часа, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16,00 часа на 20.04.2018 г. /петък/ в счетоводството на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14,00 часа на 24.04.2018 г. /вторник/  в касата или по банковата сметка на ЖПС Шумен.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа до 23.04.2018 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 24.04.2018 г. /вторник/ в деловодството на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1.

 Отваряне и класиране на офертите – на 25.04.2018 г. /сряда/ от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в  конферентна зала.

За контакти тел.: 0885224464