Продажби

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот V-298, кв. 18 по регулационния план на с. Синдел, община Аврен, с площ от 835 кв. м, ведно със сграда „Къща-селото“, със застроена площ от 157 кв. м.

21.05.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 10 от 08.05.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот V-298, кв. 18 по регулационния план на с. Синдел, община Аврен, с площ от 835 (осемстотин тридесет и пет) кв. м, ведно със сграда „Къща-селото“, със застроена площ от 157 (сто петдесет и седем) кв. м, състояща се от четири стаи, килер, коридор, лятна кухня, складово помещение, две помещения за селскостопански нужди, маза, тоалетна; етажност: 1 (един), с местонахождение на имота: област Варна, община Аврен, с. Синдел, ул. „Люлин“ № 46.

Търгът ще се проведе на 27 юни 2018 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 7 293,00 (седем хиляди двеста деветдесет и три)  лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 3 500,00 (три хиляди и петстотин) лева, вносим, в срок до 21 юни 2018 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 18 юни 2018 г. (понеделник), в стая № 111 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 500,00 (петстотин) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 21 юни 2018 г. (четвъртък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 21 юни 2018 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 19 юни 2018 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.