Продажби

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - фургон на ход, с инв. № 2057046, с местонахождение жп гара Горна Оряховица

23.05.2018 г.

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 884/30.04.2018 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № V-325/18.05.2018 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица

                                                          

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - фургон на ход, с инв. 2057046, с местонахождение жп гара Горна Оряховица.

Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

Търгът ще се проведе на 08.06.2018 г. /петък/  от 10,30 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при:

  1. Началната тръжна цена в размер на 1 100,00 (хиляда и сто) лева, без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга, в размер на 110,00 (сто и десет) лева, платим в срок до 14,00 часа на 07.06.2018 г.. /четвъртък/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16,00 часа на 04.06.2018.г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, срещу невъзвръщаема сума в размер на 60,00 лв. (шестдесет) лева, платими в касата на ЖПС Горна Оряховица.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 06.06.2018 г. (сряда) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на актива – гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, в района на жп гара Горна Оряховица.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга 01.06.2018 г. /петък/.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 ч. на 07.06.2018 г. /четвъртък/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите в тръжен лист ще се извърши на 08.06.2018 г. /петък/ от 10,30 ч. в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се проведе на 15.06.2018 г. /петък/ от 10,30 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 12.06.2018 г./вторник/ в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96;

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 13.06.2018 г. /сряда/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14.00 часа на 14.06.2018 г. /четвъртък/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица;

- приемане на заявления за участие в търга – до 16.00 часа на 14.06.2018 г. /четвъртък/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96;

- отварянето и класирането на офертите да се извърши от 10,30 ч. на 15.06.2018 г. /петък/ в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове.

 

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба“УСК”- GSM: 0886 74 10 37