Продажби

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 17, находящ се на шести жилищен етаж, бл. № 3, ул. „Цар Освободител“ № 201, гр. Ихтиман

28.05.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 12 от 18.05.2018 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 17, находящ се на шести жилищен етаж, бл. № 3, ул. „Цар Освободител“ № 201, гр. Ихтиман, кв. 58, община Ихтиман, област Софийска, състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 39,83 (тридесет и девет цяло и осемдесет и три стотни) кв.м, ведно с прилежащо  мазе, с площ от 6,25 (шест цяло и двадесет и пет стотни) кв.м, както и 3,82 (три цяло и осемдесет и две стотни) % идеални части.

Търгът ще се проведе на 04 юли 2018 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 7 361,00 (седем хиляди триста шестдесет и един) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 3 500,00 (три хиляди и петстотин) лева, вносим, в срок до 28 юни 2018 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 25 юни 2018 г. (понеделник), в стая № 110 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 28 юни 2018 г. (четвъртък).

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 28 юни 2018 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 26 юни 2018 г. (вторник), срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова.