Продажби

Търг с тайно наддаване за продажба на 48,600 т. сборен скрап, добит от реконструкцията на гаров комплекс Карнобат, находящ се в магазия и открит склад в района на жп гара Карнобат

01.09.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ   ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ

И ГАРОВАТА ДЕЙНОСТ (УДВГД) - ПЛОВДИВ

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1497/26.08.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № 203/27.08.2020 г. на Директора на УДВГД Пловдив

                                                          

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 48,600 т. сборен скрап, добит от реконструкцията на гаров комплекс Карнобат, находящ се в магазия и открит склад в района на жп гара Карнобат.

Откриване на тръжната процедура от 9,00 часа на 09.09.2020 г. (сряда) при:

  1. Начална тръжна цена 5832,00 (пет хиляди осемстотин тридесет и два) без ДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 583,20 (петстотин осемдесет и три лева и двадесет стотинки) лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на УДВГД Пловдив, в Централна кооперативна банка IBAN: BG67CECB97903384868200 BIC: CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16,00 часа на 10.09.2020 г. (четвъртък), в Административна сграда на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония“, № 2, ет. 5, стая 512, Звено/служба УСИК, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева.

Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 11.09.2020 г. (петък), срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива – жп гара Карнобат.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 15.09.2020 г. (вторник) в гр. Пловдив, Административна сграда на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 2.

Отваряне и класиране на офертите – 16.09.2020 г. (сряда), от 10,00 часа в гр. Пловдив, Административна сграда на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 2, селекторна зала.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 17.09.2020 г. (четвъртък), от 9,00 часа в гр. Пловдив, Административна сграда на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 2, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16,00 часа на 23.09.2020 г. (сряда) в гр. Пловдив, Административна сграда на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 5, стая 512, Звено/служба УСИК

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 25.09.2020 г. (петък)

-оглед на актива – всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа на 24.09.2020 г. (четвъртък), срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 28.09.2020 г. (понеделник), в гр. Пловдив, Административна сграда на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 2

- Отваряне и класиране на офертите – 29.09.2020 г. (вторник), 10,00 часа в гр. Пловдив, Административна сграда на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 2, селекторна зала.

За контакти тел.: 0885022962, 0884690111.