Продажби

Tърг с тайно наддаване за продажба на 3000 /три хиляди/ броя негодни дървени траверси, находящи се в жп участък Ямбол - МДБ Безмер към ЖП Секция Бургас

15.10.2021 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА КОМПАНИЯ"

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1638/01.10.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповеди № 175/11.10.2021 г. на Директора на ЖПС Бургас.

 О Б Я В Я В А

            Tърг с тайно наддаване за продажба на 3000 /три хиляди/ броя негодни дървени траверси, находящи се в жп участък Ямбол - МДБ Безмер към ЖП Секция Бургас.

Откриване на тръжната процедура - от 10:00 часа на 25.10.2021 г. /понеделник/ при:

  1. Начална тръжна цена 3600,00 /три хиляди и шестстотин/ лева без ДДС. Същият да се начислява при спазване на разпоредбите от ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 360,00 лева /триста и шестдесет/ лева, в срок до 16:00 часа на 02.11.2021 г. /вторник/.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖПС Бургас или по банковата сметка на ДП НКЖИ в „Централна кооперативна банка“ АД, IBAN BG71CECB979033H1683400, SWIFT BIC CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16:00 часа на 28.10.2021 г. /четвъртък/, в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100 (сто) лева, платими в касата на ЖПС Бургас.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 29.10.2021 г. /петък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

            Местоположението на актива - в жп участък Ямбол - МДБ Безмер към ЖП Секция Бургас.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 04.11.2021 г. /четвъртък/ в деловодството на ЖПС Бургас, на адрес: гр. Бургас, бул. “Иван Вазов” № 1.

            Отваряне и класиране на офертите в 10:00 часа на 05.11.2021 г. /петък/  в административната сграда на ЖПС Бургас, бул. „Иван Вазов“№ 1, стая 6.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на  

05.11.2021 г. /петък/ от 13:00 часа в ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. ”Иван Вазов” № 1, етаж 1, стая № 6, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 11.11.2021 г. /четвъртък/ в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 16.11.2021 г. /вторник/ в счетоводството на ЖПС Бургас, стая 5.

- оглед на актива – всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 12.11.2021 г. /петък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 18.11.2021 г. /четвъртък/ в деловодството на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул.”Иван Вазов” №1.

Отваряне и класиране на офертите - на 19.11.2021 г. /петък/ от 10:00 часа в Административната сграда на ЖПС Бургас, гр. Бургас, ул. „Иван Вазов“ №1, етаж 1, стая № 6.

За контакти тел.: +359 887699773