Продажби

Продажба на моторни превозни средства, находящи се на територията на ЖПС София

12.10.2021 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 20, ал. 1, т.1 от Закона за железопътния транспорт, във връзка с чл. 61, чл. 64 от Закона за държавната собственост, чл. 69 от Правилника за прилагане закона за държавната собственост, чл. 16, ал. 5 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр.109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 1983/16.11.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ

 О Б Я В Я В А

          Продажба на моторни превозни средства, находящи се на територията на ЖПС София, както следва:

  1. Лек автомобил Мерцедес Вито 112 CDI микробус, с регистрационен № РВ 8414 СН – за основен ремонт на двигател - 1 032,00 (хиляда тридесет и два) лева без ДДС;
  2. Лек автомобил Форд Транзит , с регистрационен № СА 8042 ХВ - за основен ремонт на двигател - 1 470,00 (хиляда четиристотин и седемдесет) лева без ДДС;
  3. Лек автомобил Форд Транзит фургон, с регистрационен № С 6069 ХС – за ремонт на двигател и изгнило купе - 900,00 (деветстотин) лева без ДДС.

            Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Натоварването и транспорта е за сметка на купувача.

Цената се заплаща в срок до 3 (три) работни дни от датата на подаване на заявлението от кандидат-купувача в лева по сметка на ДП НКЖИ - ЖПС София, IBAN: BG29 CECB 9790 33E2 3499 01, SWIFT BIС: CECBBGSF при ЦКБ АД.

Оглед на активите се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа.

При огледите кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ДП НКЖИ – ЖПС София.

Местоположение на активите – в двора на ЖПС София.

За контакти тел.: 0889 257163 Иван Алексов - Ръководител звено „Техническо поддържане”