Продажби

Търг с тайно наддаване за продажба на 3 573 (три хиляди петстотин седемдесет и три) броя негодни дървени траверси

19.10.2021 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № З-1637/01.10.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № V-535/11.10.2021 г. на и.д. Директор на ЖПС Шумен

 О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 3 573 (три хиляди петстотин седемдесет и три) броя негодни дървени траверси.

Откриване на тръжната процедура от 10:00 часа на 27.10.2021 г. (сряда) при:

  1. Начална тръжна цена 4 782,60 (четири хиляди седемстотин осемдесет и два и 0,60) лева без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 478,26 (четиристотин седемдесет и осем и 0,26 ) лева, платим в срок до 01.11.2021 г. (понеделник).
  3. Начин на плащане на цената – в лева, по банковата сметка на ЖПС Шумен.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 17:00 часа на 29.10.2021 г. (петък), в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100.00 (сто) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Шумен.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 01.11.2021 г. (понеделник), срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива на територията на ЖП Секция Шумен, съгласно Приложение № 1.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 17:00 часа на 02.11.2021 г. (вторник) в гр. Шумен, Гаров площад 1.

Отваряне и класиране на офертите – 10:00 часа на 03.11.2021 г. (сряда) в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, конферентна зала.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторна тръжна процедура да се открие на 03.11.2021 г. от 10:30 часа в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, конферентна зала, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 17:00 часа на 05.11.2021 г. (петък) в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 08.11.2021 г. (понеделник) по банковата сметка на ЖПС Шумен.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 08.11.2021 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 17:00 часа на 09.11.2021 г. (вторник) в гр. Шумен, Гаров площад 1.

Отваряне и класиране на офертите – 10:00 часа на 10.11.2021 г. (сряда).

За контакти тел.: 088 5224464