Продажби

Търг с тайно наддаване за продажба на 4896 (четири хиляди осемстотин деветдесет и шест) броя негодни дървени траверси, находящи се на територията на ЖПС Горна Оряховица

20.10.2021 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № З-1636/01.10.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № V-711/13.10.2021 г. на Директора на ЖПС Горна Оряховица

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за продажба на 4896 (четири хиляди осемстотин деветдесет и шест) броя негодни дървени траверси, находящи се на територията на ЖПС Горна Оряховица.

Откриване на тръжната процедура от 09:00 часа на 27.10.2021г. /сряда/ при:

  1. Начална тръжна цена 5 875,20 (пет хиляди осемстотин седемдесет и пет и 0,20) лева, без ДДС. Същият се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 587,52 (петстотин осемдесет и седем и 0,52) лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица, IBAN: BG73 CECB 9790 33H1 1681 00, BIС: CECBBGSF при банка ЦКБ АД, клон Велико Търново.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16:00 часа на 29.10.2021 г./петък/ в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, платими в касата на ЖПС Горна Оряховица.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 01.11.2021 г./понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на активите – на територията на ЖПС Горна Оряховица, съгласно Приложение 1.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 03.11.2021 г. /сряда/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

Отваряне и класиране на офертите – 04.11.2021 г. /четвъртък/ от 09:00 ч. в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на  05.11.2021 г. /петък/ от 09:00 часа в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 09.11.2021 г./вторник/ в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 14:00 часа на 11.11.2021 г. /четвъртък/ в касата или по банковата сметка на ЖП Секция Горна Оряховица, IBAN: BG73 CECB 9790 33H1 1681 00                   BIС: CECBBGSF при банка ЦКБ АД, клон Велико Търново.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 10.11.2021 г. /сряда/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 11.112021 г. /четвъртък/ в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

- Отваряне и класиране на офертите - от 09:00 ч. на 12.11.2021 г. /петък/ в ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96.

За допълнителна информация: инж. Недю Недев – Ръководител звено - GSM: 0886 74 10 37