Продажби

Търг с тайно наддаване за продажба на негодни стоманобетонови траверси – 5 324 (пет хиляди триста двадесет и четири) броя, находящи се на територията на ЖПС Пловдив – участък Стара Загора

19.10.2021 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № З-1639/01.10.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № 225/ 18.10.2021г. на Директора на ЖП Секция Пловдив

 

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за продажба на негодни стоманобетонови траверси – 5 324 (пет хиляди триста двадесет и четири) броя, находящи се на територията на ЖПС Пловдив – участък Стара Загора.

Откриване на тръжната процедура – от 10:00 часа на 26.10.2021 г. /вторник/ при:

  1. Начална тръжна цена 5324,00 (пет хиляди триста двадесет и четири) лева без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 532,40 (петстотин тридесет и два лева и четиридесет стотинки) лева, в срок до 16:00 часа на 01.11.2021 г. /понеделник/.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, по банковата сметка на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив.

Тръжна документация за участие в търга се получава в срок до 16:00 часа на 29.10.2021 г. /петък/ в отдел УСК на ЖПС Пловдив, ет. 2, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, след представяне на оригинален платежен документ за внесена невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, по сметка на ДП НКЖИ - ЖПС Пловдив в ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, IBAN: BG41СЕСВ979033D4162400, BIC CECBBGSF или в касата на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, ул. „Македония” № 2.

Оглед на активите, описани в т. 1 да се извършва всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 29.10.2021 г. /петък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ЖПС Пловдив.

Местоположение на активите – на територията на жп участък Стара Загора.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 01.11.2021 г. /понеделник/ в деловодството на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, ул. „Македония” № 2.

Отваряне и класиране на офертите - на 02.11.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа в ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, зала „Селекторна”.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 02.11.2021г. /вторник/ от 10:00 часа в ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, ул. „Македония” № 2, зала „Селекторна”, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – от 09:00 до 16:00 часа на 05.11.2021 г. /петък/ в отдел УСК на ЖПС Пловдив, ет. 2, гр.Пловдив, ул. „Македония” № 2.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 08.11.2021 г. /понеделник/ в лева в касата или по банкова сметка на ДП НКЖИ.

- оглед на активите – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 05.11.2021 г. /петък/ срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 08.11.2021 г. /понеделник/ в деловодството на ЖПС Пловдив, гр.Пловдив, ул.”Македония” № 2.

- отварянето и класирането на офертите - на 09.11.2021 г. /вторник/ от 10:00 часа в ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, зала „Селекторна”.

За контакти тел.: 032 626 535