Архив на обяви за обществени поръчки

Отваряне и оповестяване на ценовите оферти за доставка на кабели по обособени позиции

03.07.2013 г.

На 10.07.2013 год., в 9,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на кабели по обособени позиции“ .

При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

споделете