Вход

Регистрация

Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) съществува от 01.01.2002 г.

НКЖИ е най-голямото държавно предприятие и единствен управител на железопътната инфраструктура в България.

Компанията организира, осъществява и отговаря за изпълнението на задължения по дългосрочен договор, сключен с Държавата, планира цялостната дейност за развитие на железопътната инфраструктура в съответствие с него.

Основният предмет на дейност на Компанията е: осигуряване на равнопоставени условия при използването на инфраструктурата от лицензирани превозвачи; извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура; развива транспортните връзки и сътрудничеството с другите жп администрации; управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност; приемане и изпълнение на всички заявки, произтичащи от задълженията за обществени услуги;осъществяване на инвестиционна политика при развитието и модернизацията, поддържането и ремонта на железопътната инфраструктура за реализация на европейските критерии и стандарти и др.

Организационната структурата на Компанията се състои от:  Централно управление; Поделение „Железен път и съоръжения“ и неговите регионални подразделения в София, Пловдив, Горна Оряховица, Враца, Шумен, Бургас; Поделение „Управление движението на влаковете и капацитета“ с регионални подразделения в София, Пловдив и Горна Оряховица;  Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ и Поделение „Електроразпределение“, с подразделения в София, Пловдив и Горна Оряховица.

НКЖИ е бенефициент по Оперативна програма „Транспорт“ (2007 – 2013), Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (2014 – 2020), Механизъм за свързване на Европа.

 

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg