Механизъм за свързване на Eвропа

                                                       

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (CEF)

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) в сектор Транспорт е инструмент за финансиране и прилагане на европейската политика в областта на инфраструктурата. Тя има за цел да подпомогне инвестициите в изграждането на нова транспортна инфраструктура в Европа, както и рехабилитацията и модернизацията на съществуващата.

 

Целите на политиката за TEN-T мрежата предвиждат:

  • Завършване до 2030 г. на основната мрежа, структурирана около девет мултимодални коридора;
  • Завършване до 2050 г. на разширената мрежа, с цел да се улесни достъпът до всички европейски региони;

МСЕ се фокусира върху трансгранични проекти и такива, насочени към уеднаквяване на параметрите на  TEN-T мрежата и изграждане на липсващите връзки в различните сектори на основната и на разширената мрежа, както и за хоризонтални приоритети като системи за управление на трафика.

МСЕ също така подкрепя иновациите в транспортната система с цел подобряване на инфраструктурата, намаляване въздействието на транспорта върху околната среда, повишаване на енергийната ефективност и безопасността.

 

Общият бюджет на МСЕ в сектор  Транспорт е 24,05 млрд. евро за периода 2014-2020 г. Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) отговаря за внедряването на 22,4 млрд. евро от бюджета на МСЕ в сектор транспорт под формата на безвъзмездни средства за същия период.

 

Проекти на НКЖИ, финансирани по МСЕ

Модернизация на железопътната отсечка София – Елин Пелин

Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София - Волуяк

По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания

Модернизация на железопътен участък Костенец-Септември

Модернизация на железопътен възел Пловдив