Архив на обяви за обществени поръчки

Отваряне и оповестяване на ценови оферти Отваряне и оповестяване на ценови оферти за Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията, върху която е разположена полосата на трасето за реконструкция на железопътната линия Пловдив-Свиленград-турска граница и имотите, засегнати от нея на територията на области Пловдив и Хасково

09.07.2013 г.

На 11.07.2013 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията, върху която е разположена полосата на трасето за реконструкция на железопътната линия Пловдив-Свиленград-турска граница и имотите, засегнати от нея на територията на области Пловдив и Хасково”, ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите до този етап участници.

споделете