Архив на обяви за обществени поръчки

Отваряне и оповестяване на ценови оферти за „Доставка и монтаж на 8 броя комплекти ПАБ по оптичен кабел в участъка Дупница - Генерал Тодоров“

09.07.2013 г.

На 11.07.2013 год., в 14:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 8 броя  комплекти ПАБ по оптичен кабел в участъка Дупница - Генерал Тодоров“ , ще отвори и оповести ценовата оферта на допуснатият до този етап участник.

При отваряне и оповестяване на ценовата оферта на допуснатият участник може да присъстват участника или негови упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

споделете