Архив на обяви за обществени поръчки

Отваряне и оповестяване на ценови оферти за Доставка на компютърно и периферно оборудване, сървър и софтуерни продукти за нуждите на ДП „НКЖИ“

10.07.2013 г.

На 16.07.2013 год., в 10,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно и периферно оборудване, сървър и софтуерни продукти за нуждите на ДП „НКЖИ“ .

При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Моля обявата да бъде публикувана в сайта на „Профил на купувача“, секция „Обяви за обществени поръчки“ и в секция „Обществени поръчки по ОПТ“ към процедура: „Доставка на компютърно и периферно оборудване, сървър и софтуерни продукти за нуждите на ДП „НКЖИ“ .

споделете