Архив на обяви за обществени поръчки

Отваряне и оповестяване на ценови оферти Отваряне и оповестяване на ценови оферти за "Наблюдение и спасителни археологически проучвания и дейности /надзор по време на строителството, сондажи и разкопки/ в железопътен участък Септември-Пловдив"

12.07.2013 г.

На 19.07.2013 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Наблюдение и спасителни археологически проучвания и дейности /надзор по време на строителството, сондажи и разкопки/ в железопътен участък Септември-Пловдив“,  ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници.

споделете