Архив на обяви за обществени поръчки

Отваряне и оповестяване на ценови оферти за “Обезопасяване на гари от тероризъм и вандализъм чрез изграждане на видеонаблюдение"

22.07.2013 г.

На 25.07.2013 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Обезопасяване на гари от тероризъм и вандализъм чрез изграждане на видеонаблюдение”,  ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници.

споделете