Архив на обяви за обществени поръчки

Oтваряне и оповесяване на ценовите оферти на открита процедура "Проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите (СПУР) в Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“

29.07.2013 г.

     На 01.08.2013 г., в 10:00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, партер, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, назначена със заповед № 638/02.04.2013 г. на генералния директор на ДП „НКЖИ”, ще отвори и ще оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите (СПУР) в Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“.

     При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

споделете