Архив на обяви за обществени поръчки

Отворяне и оповестяване на ценови оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на Консултант - Прoджект Мениджър за подпомагане управлението на проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив"

05.08.2013 г.

На 09.08.2013 год., в 10,00 часа, в ДП „НКЖИ”, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на Консултант - Прoджект  Мениджър за подпомагане управлението на проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“.

При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

споделете