Вход

Регистрация

Отваряне и оповестяване ценовите оферти за „Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) за проект „Модернизация на железопътната линия Радомир – Кулата“

10.09.2014

На 19.09.2014 год., в 10:00 часа, в ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №110, заседателна зала, комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изготвяне на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) за проект „Модернизация на железопътната линия Радомир – Кулата“  ще отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите до този етап участници.

При отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници може да присъстват участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

partners.title

contacts.title

Форма за обратна връзка

Изпрати запитване

Адрес

Централно управление, България

София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110,

E-mail: office@rail-infra.bg